องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
รู้ก่อนเลือก
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote
# ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview42
ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview41
คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview63

camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"วันปิยมหาราช" [23 ตุลาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ "วันนวมินทรมหาราช" [13 ตุลาคม 2566]
ออกสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย [1 ตุลาคม 2566]
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และถนนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน [30 กันยายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10
เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ สขร. ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview12

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

สถิติ sitemap
วันนี้ 160
เดือนนี้4,011
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,142
ทั้งหมด 48,939


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]


image สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง [22 กรกฎาคม 2565]
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ [22 กรกฎาคม 2565]
เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง [22 กรกฎาคม 2565]
 ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ