องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder ประกาศ
find_in_page ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : 11
photo รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : จิราพรกระการดี | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศ เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าป้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รายงานผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศมาตรการการให้และรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2