messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา * งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง * งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ,น้ำ * งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา * งานด้านการส่งเสริมอาชีพ - ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและเกษตรกร * งานด้านสวัสดิการสังคม - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น - การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย * งานด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา - งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน - งานด้านการพาณิชยกรรม - งานด้านการท่องเที่ยว - ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ - ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ งานประเพณี