messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0932619661
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวจิราพร กระการดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-0062086