messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างทำให้ประชาชนได้รับความลำบากในการใช้เส้นทางจราจร อบต.มีถนนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้นเป็นจำนวน 65 สาย (โดยประมาณ) แยกเป็นดังนี้ ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร ประกอบด้วย - ถนนสายบ้านหนองไม้กอง จำนวน 1 สาย - ถนนสายโรงโม่หินศิลาพัฒนา และหมู่ 2 จำนวน 1 สาย - ถนนสายบ้านหนองจิกกรี และสาย ม.4 จำนวน 1 สาย - ถนนสายบ้านคลองเจริญ จำนวน 2 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 20 สาย ระยะทางประมาณ 4,779 เมตร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย ถนนดินลูกรัง - ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย
แหล่งน้ำในตำบล
- ฝาย จำนวน 22 แห่ง - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 8 แห่ง - บ่อน้ำส่วนตัว จำนวน 485 แห่ง - สระเก็บน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต จำนวน 8 แห่ง - คลองส่งน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง, หินปูน และฟอสเฟต ที่สาธารณมี 522 (ไร่)