messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สภาพทางสังคม
สภาพสังคม
ประชากรในตำบลหนองหญ้าปล้องสร้างที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มเครือญาติ ร้อยละ 90 ประชากรมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สถาบันองค์กรทางศาสนา
ในเขตตำบลหนองหญ้าปล้องมีศาสนสถาน ดังนี้ - วัด จำนวน 5 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
การศึกษาในตำบล
ในเขตตำบลหนองหญ้าปล้องมีสถานศึกษา ดังนี้ - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
ความปลอดภัยในตำบล
- มีสายตรวจประจำตำบลอัตรากำลัง จำนวน 3 นาย