องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองคลัง
นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-7569583
นายธนาพิพัฒน์ เอี้ยงหมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0806848989
นางสาวนฤมล มูลเมือง
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 0856692599
นางสาวบุษยพรรณ จิตติพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 099-1422654
นางสาวอรพรรณ โวหาร
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 096-7568072
นางสาวสุกัญญา สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 097-2717490
นางสาวปรียานุช รอดเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 061-6856179
นายจารุวัฒน์ เข็มคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 062-2868400
นางสาวณัฐธิดา โตเหี้ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 081-1815372
นางสาวอัจฉรา ราชสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 083-4977551
นางสาวเจนจิรา เหลือลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 096-8198050
นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 064-4298631