องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สำนักปลัด
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2619661
นางอัจฉราพร อุทรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-0420030
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวศุภินันท์ ขันมูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-2625879
นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083-6558695
นายสมพงษ์ ยอดอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 080-1228009
นางสาวสุนันทา คงสมจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 081-8533539
นางหวา สายทอง
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 092-3511685
นายนรินทร์ กุดแถลง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-8492936
นายยุทธนา จ้อยมี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 093-1808068
นายพนม พรมเรือง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 097-9293693
นายรัตนศักดิ์ ตุ้มทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 082-5027312
นายธัญญรัตน์ ขำเขียว
พนักงานจ้่างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 084-1136873
นายแดง สำรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 090-6930541
นางสาวภัควลัญชญ์ พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 083-9514808
นางสาวอริษา แม้นดินแดน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 096-8168050