messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สภาพทั่วไป
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอ ถึง ตำบล ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 28,729.89 ไร่ หรือ ประมาณ 45.96 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,249 คน -ชาย 2,553 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64 -หญิง 2,696 คน คิดเป็นร้อยละ 51.36 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,536 ครัวเรือน ความหนานแน่นเฉลี่ย 114.21 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
-ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว หมู่ที่ 6 บ้านหนองตม ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศใต้ ติดต่อ ถนนจรดวิถีถ่อง, ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ด่านลอย หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวาง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ต.วังประจบ หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

อาณาเขตติดต่อ


อาชีพในตำบล
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) การ ทำนาสามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำสายหลักของตำบลคือ คลองกลางดง นอกนั้นเป็นลำคลองธรรมชาติสายสั้นๆ คือคลองจิกลานน้อย คลองบ่อเจ็ดวา คลองหนองหญ้าปล้อง คลองบุ่งบัว คลองหนองโพธิ์ คลองลานเฒ่า คลองชัฎลาน คลองท่าสะใบ คลองวังตะคร้อ แต่มีน้ำไหลในคลองไม่ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก

เขตการปกครอง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


check_circle สภาพทางสังคม
สภาพสังคม
ประชากรในตำบลหนองหญ้าปล้องสร้างที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มเครือญาติ ร้อยละ 90 ประชากรมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

สถาบันองค์กรทางศาสนา
ในเขตตำบลหนองหญ้าปล้องมีศาสนสถาน ดังนี้ - วัด จำนวน 5 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

การศึกษาในตำบล
ในเขตตำบลหนองหญ้าปล้องมีสถานศึกษา ดังนี้ - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ความปลอดภัยในตำบล
- มีสายตรวจประจำตำบลอัตรากำลัง จำนวน 3 นาย

check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างทำให้ประชาชนได้รับความลำบากในการใช้เส้นทางจราจร อบต.มีถนนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้นเป็นจำนวน 65 สาย (โดยประมาณ) แยกเป็นดังนี้ ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร ประกอบด้วย - ถนนสายบ้านหนองไม้กอง จำนวน 1 สาย - ถนนสายโรงโม่หินศิลาพัฒนา และหมู่ 2 จำนวน 1 สาย - ถนนสายบ้านหนองจิกกรี และสาย ม.4 จำนวน 1 สาย - ถนนสายบ้านคลองเจริญ จำนวน 2 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 20 สาย ระยะทางประมาณ 4,779 เมตร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย ถนนดินลูกรัง - ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย

แหล่งน้ำในตำบล
- ฝาย จำนวน 22 แห่ง - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 8 แห่ง - บ่อน้ำส่วนตัว จำนวน 485 แห่ง - สระเก็บน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต จำนวน 8 แห่ง - คลองส่งน้ำ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง, หินปูน และฟอสเฟต ที่สาธารณมี 522 (ไร่)

check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
- มีไฟฟ้าเข้าถึง (ไฟแรงต่ำ) จำนวน 930 ครัวเรือน - ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 22 แห่ง (ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) - ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 แห่ง

การสื่อสารในตำบล
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง - อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง

หน่วยธุรกิจในตำบล
- ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 4 สาย - โรงสี จำนวน 9 สาย - ร้านค้า จำนวน 29 สาย - โรงโม่หิน จำนวน 1 สาย - สถานบริการซ่อมรถและไดนาโม จำนวน 4 สาย - ร้านอินเตอร์เน็ต – เกมส์ จำนวน 1 สาย - สถานบริการตรวจสภาพรถ จำนวน 1 สาย - เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 สาย - ร้านอาหารตามสั่งจำนวนโรงหล่อคอนกรีต จำนวน 1 สาย - สถานบริการเสริมสวย จำนวน 1 สาย

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้านจำนวน จำนวน 450 สาย - ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 150 สาย - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 120 สาย - สตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 80 สาย - อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 120 สาย - ชุดตรวจบ้าน จำนวน 60 สาย - อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 80 สาย

ประปาในตำบล
- ประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,10 - ประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 7 - ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 2, 6

image ผลิตภัณฑ์
 
image สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง[22 กรกฎาคม 2565]
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]
เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]
 
check_circle วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ - ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล เพื่อใช้ในการลำเลียงผลผลิตและสัญจรเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านได้ถึงกันทั้งตำบล - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ปศุสัตว์ให้เพียงพอตลอดทั้งปี - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพหลักของประชาชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและตรง ตามทิศทางความต้องการของท้องตลาด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ - จัดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดวางรางระบายน้ำ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีสภาพ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมชุมชนที่น่าอยู่ - ส่งเสริมการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน - ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง เพื่อที่ประชาชนจะได้มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ที่แข็งแรง พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ - พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี

check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา * งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง * งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ,น้ำ * งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา * งานด้านการส่งเสริมอาชีพ - ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและเกษตรกร * งานด้านสวัสดิการสังคม - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น - การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย * งานด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา - งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน - งานด้านการพาณิชยกรรม - งานด้านการท่องเที่ยว - ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ - ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ งานประเพณี

view_list โครงสร้างองค์กร
find_in_page โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview96

check_circle บทบาทหน้าที่/อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย * พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล * มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม * มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจําเป็นและสมควร มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง * มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน ตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นําความเห็นขององค์การ บริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย * มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด * มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน ตําบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง ราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง แห่งชาติ * มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฏหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่นายอําเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้ ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตําบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตําบลนั้นใหม่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ดังกล่าว ให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตําบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้โดยไม่ต้องขอความ เห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน สามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตําบลนั้นเป็นอันตกไป * มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการนั้น เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลอาจ ขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการ ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตได้ตามความ จําเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทํา ความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง * มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องค์การ บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ กิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและ หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีของท่องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด

security อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview94
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมิน ITA 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
คู่มือปฏิบัติงาน-อปทคู่มือปฏิบัติงาน-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61
คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview67
คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview68
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนและกำหนดเวลาการขอหนังสือรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview42
ขั้นตอนและกำหนดเวลาการขอหนังสือรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview65
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview81
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview61