messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 064-3546098
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 088-2727950
นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-7569583
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2619661
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0932619661