องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการประเมิน ITA 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-อปทคู่มือปฏิบัติงาน-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือ ITA 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1