messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมิน ITA 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
คู่มือปฏิบัติงาน-อปทคู่มือปฏิบัติงาน-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
คู่มือ ITA 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1