messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวัฒเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั้วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศ ก.อบต.จ.สท. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ของ อบต.(ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ ฉ.14 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. สายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯ อบต.ฉ.13 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2