หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

 
 
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล เพื่อใช้ในการลำเลียงผลผลิตและสัญจรเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านได้ถึงกันทั้งตำบล
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ปศุสัตว์ให้เพียงพอตลอดทั้งปี
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพหลักของประชาชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและตรงตามทิศทางความต้องการของท้องตลาด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้
จัดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดวางรางระบายน้ำ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีสภาพ
  ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมชุมชนที่น่าอยู่
ส่งเสริมการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา
  วันสำคัญของชาติ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง เพื่อที่ประชาชนจะได้มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ที่แข็งแรง
  พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้หลักเกณฑ์
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10