หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 
                          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
 
                          ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอ ถึง ตำบล ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 28,729.89 ไร่ หรือ ประมาณ 45.96 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    5,249    คน
  ชาย     2,553    คน คิดเป็นร้อยละ       48.64
  หญิง   2,696     คน คิดเป็นร้อยละ        51.36
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด        1,536      ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย       114.21     คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว
ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย
หมู่ที่ 6 บ้านหนองตม
จ. สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อ ถนนจรดวิถีถ่อง , ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจัง หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวาง ต.ลานหอย
บ้านหนองน้ำขุ่น ต.บ้านด่าน
อ. บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ต.วังประจบ หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า
ต.โป่งแดง อ. เมือง จ. ตาก
 
 
 
 
 
               ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) การ ทำนาสามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง
 
 
 
               ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำสายหลักของตำบลคือ คลองกลางดง นอกนั้นเป็นลำคลองธรรมชาติสายสั้นๆ คือคลองจิกลานน้อย คลองบ่อเจ็ดวา คลองหนองหญ้าปล้อง คลองบุ่งบัว คลองหนองโพธิ์ คลองลานเฒ่า คลองชัฎลาน คลองท่าสะใบ คลองวังตะคร้อ แต่มีน้ำไหลในคลองไม่ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร จำนวน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  1 หนองไม้กอง   659 740 1,399 382  
2 เขาปูน   204 216 420 110
  3 หนองจิกตีนเนิน   318 334 652 208  
4 หนองจิกกรี   218 245 463 142
  5 หนองหญ้าปล้อง   158 144 302 107  
6 หนองโพธิ์   62 66 128 56
  7 นาขุนเจริญ   142 156 298 93  
8 คลองเจริญ   337 353 690 202
  9 เตาปูน   163 164 327 78  
10 ทุ่งพยอมงาม   292 278 570 158
 
    รวม 2,553 2,696 5,249 1,536
 
***ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย***
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10